กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

3.5.59

ความสำคัญในการขยายพันธุ์พืช

  การขยายพันธุ์พืชมีความสำคัญในการปลูกพืช  เพราะการเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมจะทำให้สามารถผลิตต้นกล้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ  ซึ่งเป็นผลไปถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตของพืชนั้นๆ รวมทั้งยังมีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธ์นอกจากนี้  การขยายพันธุ์พืชกำลังเป็นที่นิยม  โดยเฉพาะมะม่วงซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี  จึงต้องมีวิธีการใหม่ๆ  ที่ทำให้มะม่วงมีอายุยืน  โดยนำเอามะม่วงนั้นมาทาบกิ่ง  สามารถเจริญเติบโต  ได้ดีในสภาพแล้ง  ทนต่อโรคและแมลงมีลำต้นที่ใหญ่และแข็งแรง  ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะและมีอายุยืน  เมื่อนำมะม่วงมาทาบกิ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเร็ว  สำหรับการดูแลรักษาพืชพันธุ์ด้านการเกษตรและไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม    ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่เกษตรอินทรีย์สามารถใช้ปรับปรุงดินบำรุงดิน  ปรับสภาพน้ำ  ป้องกัน  และกำจัดศัตรูพืชเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้  เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรือเสริม  ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับครอบครัว  และชุมชนได้

  ความหมายของการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืช  หมายถึง  กระบวนการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อดำรงสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ไว้มิให้สูญพันธุ์  เป็นการกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดี  เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต  ทั้งนี้รวมถึงการผลิตต้นพันธุ์ดีชนิดต่างๆ  เป็นการค้าด้วย

  ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
 1.  ความสำคัญต่อการดำรงพันธุ์ของพืช  การขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศมักทำให้เกิดการกลายพันธุ์   ดังนั้น  การที่จะคงพันธุ์พืชที่ดีไว้จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีการอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยการขยายพันธุ์  เช่น  ตัดชำ  ตอนกิ่ง  ต่อกิ่ง  และทาบกิ่ง   เป็นต้น
2. เพื่อหาพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม  เช่น  การขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ  หรือใช้เมล็ดเพาะปลูก  ถึงแม้จะทำให้มีโอกาสกลายพันธุ์ได้มาก  แต่การกลายพันธุ์อาจได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะที่ดีกว่าเดิม
3.  ความสำคัญต่ออาชีพเกษตร  มีความผูกพันกับการขยายพันธุ์พืชอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสาขาพืช ไม่ว่าจะมีอาชีพปลูกพืชชนิดใด จะต้องเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณอยู่ตลอดเวลา  จึงควรอย่างยิ่ง ที่เกษตรกรสาขาพืชจะเรียนรู้หลักการ  วิธีการขยายพันธุ์พืชที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อช่วยการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  หลักการขยายพันธุ์พืช
 การขยายพันธุ์พืชให้ประสบผลสำเร็จต้องมีความรู้ดังนี้  คือ
1.  ต้องมีทักษะในการขยายพันธุ์พืช  ผู้ที่จะทำการขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตอนกิ่ง  การต่อกิ่ง  ติดตา  และทาบกิ่ง  จำเป็นที่จะต้องฝึกปฏิบัติหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญ
2.  ต้องรู้จักโครงสร้างภายในต้นพืชและนิสัยการเจริญเติบโตของพืชและควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านพฤกษศาสตร์  พืชสวน  พันธุศาสตร์  และสรีรวิทยาของพืช  ความรู้พื้นฐานเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การขยายพันธุ์ประสบผลสำเร็จอย่างมาก
3.  ต้องรู้จักชนิดของพืชและวิธีการขยายพันธุ์ที่ให้ผลแน่นอน  ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความยากง่ายในการขยายพันธุ์แตกต่างกัน  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในพืชแต่ละชนิด  ซึ่งความรู้อาจได้จากการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการหรือจากผู้ที่มีประสบการณ์หรืออาจทำการศึกษาทดลองค้นคว้าด้วยตนเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น