กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

12.7.59

วิธีใส่ปุ๋ยกับมะม่วง

การใส่ปุ๋ยมะม่วง  แบ่งเป็น  2  ช่วงดังนี้

1.  ต้นมะม่วงเริ่มปลูก อายุ 1-2 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝน กับ ปลายฤดูฝน  มะม่วงอายุ 1-2 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่ากัน

2.  ต้นมะม่วง อายุ 3 ปีขึ้น ที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 4 ระยะ ตามพัฒนาการของต้นมะม่วง ดังนี้

    1.)  ระยะบำรุงต้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว ใช้ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง
ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น และใส่ปุ๋ยอีกครั้ง เมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบชุดที่ 2 ใช้ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

    2.)  ระยะเร่งสร้างตาดอก ก่อนมะม่วงออกดอก 2-3 เดือน แบ่งปริมาณการใส่ปุ๋ยตามอายุของต้นมะม่วง ดังนี้
           - ต้นมะม่วงอายุ 2-4 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
           - ต้นมะม่วงอายุ 5-7 ปี ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง อัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อต้น
           - ต้นมะม่วง อายุ 8 ปีขึ้นไป ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงเหลือง ในอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อต้น

    3.)  ระยะบำรุงผลอ่อน หลังดอกบาน 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงฟ้า อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
    4.)  ระยะปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยปรอเจียวถุงฟ้า
ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นและอาจพ่นปุ๋ยทางใบร่วมในระยะนี้ด้วยหรือไม่ก็ได้

หมายเหตุ        
1.  กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง
2.  ใส่บริเวณรอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบทุกครั้ง
3.  ตั้งแต่ระยะที่ 2 ถึง 3 หากใช้ พาวเวอร์ไคโตซานปรอเจียว ร่วมด้วยจะให้ต้นมะม่วงมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-40%
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น