กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

12.7.59

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวมะม่วงจะต้องเก็บเกี่ยวเมื่อมะม่วงแก่พอเหมาะ ถ้าอ่อนหรือแก่จัดเกินไปคุณภาพของผลจะไม่ดี ดังนั้นจึงต้องทราบวิธีสังเกตความแก่หรืออ่อนของมะม่วงแต่ละพันธุ์ เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมะม่วงที่ปลูกในที่สูงมีดัชนีการเก็บเกี่ยว  ดังนี้
1. พันธุ์นวลคำ (Nualknum) อายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ในเดือน มิถุนายน  ถึงกรกฎาคม
2. พันธุ์ปาล์มเมอร์ (Palmer) อายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ในเดือน กรกฎาคม  ถึงสิงหาคม
3. พันธุ์อาร์ทูอีทู (R2E2) อายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ในเดือน มิถุนายน  ถึงกรกฎาคม
4. พันธุ์เออร์วิน (Erwins) อายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ในเดือน มิถุนายน
การเก็บเกี่ยวต้องทำอย่างประณีตไม่ให้ผลช้ำหรือมีตำหนิ โดยเก็บเกี่ยวให้ติดขั้วผลยาว โดยใช้กรรไกรตัดที่ขั้วผล ในการเก็บเกี่ยวผลจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลสะดวกขึ้น เช่น บันได กรรไกรตัดขั้วผลหรือกรรไกรด้ามยาว สำหรับเก็บเกี่ยวผลไม่ให้ร่วงหล่น ในกรณีที่ต้นสูง หลังจากเก็บผลจากต้นแล้ว นำมาตัดขั้วผลออกบริเวณรอยต่อของขั้วผล และป้องกันยางเปื้อนผิวผล โดยวางผลด้านขั้วบนผ้าหรือกระสอบเพื่อซับเอาน้ำยางออก จากนั้นเช็ดทำความสะอาดผิวผลและคัดคุณภาพตามชั้นมาตรฐาน ควรห่อผลด้วยโฟมเน็ต เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ววางบนฟองน้ำหรือกระดาษ เพื่อป้องกันผลช้ำและส่งจำหน่ายต่อไป

มาตรฐานคุณภาพผลผลิต
การผลิตมะม่วงคุณภาพดีต้องคัดผลให้ได้มาตรฐานตามขนาดใหญ่ กลาง ผลที่คัดออกคือผลที่มีขนาดเล็กเกินไป มีรูปร่างผิดปกติ มีตำหนิจากการเก็บเกี่ยว โรคและแมลง ผลที่คัดขนาดแล้วจึงนำไปบรรจุตามขนาดทำให้ง่ายและรวดเร็วในการจำหน่าย ส่วนผลที่คัดออกจะได้นำไปแปรรูป


มาตรฐานการผลิตคุณภาพมะม่วงที่ดี คือ ลักษณะผลตรงตามพันธุ์ ผลดี ไม่บิดเบี้ยว ผิวผลไม่มีตำหนิของโรคและแมลงหรือยางของมะม่วง การทำให้มะม่วงได้คุณภาพที่ดี เกษตรกรจะต้องรู้และปฏิบัติต่อเนื่องทุกระยะ โดยเฉพาะการตัดแต่งกิ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกิ่งก้านให้สมบูรณ์ และการดูแลอย่างใกล้ชิดทุกระยะก็สามารถทำให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่ตรงตามความต้องการของตลาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น