กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

22.7.58

สถานที่สวน (ลักษณะสวนที่ 3)

คำสอนของแม่กับนิ้วมือทั้งห้า

หากเราเปรียบการเลี้ยงดูอบรมของแม่เป็นเสมือนสองมือที่คอยโอบอุ้มลูกน้อย นิ้วมือทั้งห้าก็อาจเปรียบได้กับคำสอนและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่แม่ใช้อบรมสั่งสอน เพื่อเป็นรากฐานให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน ลองอ่านคำแนะนำของเราต่อไปนี้เกี่ยวกับเคล็ดลับหรือคำสอนหลักทั้งห้าที่คุณแม่ทุกคนควรทราบ แล้วนับนิ้วมือทั้งห้าตามไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ

  1. นิ้วโป้ง: รากฐานแห่งชีวิต
ตามทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐาน (Hierarchy of Needs Theory) ของ Maslow สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อเป็นรากฐานเติมเต็มความปรารถนาในขั้นแรกนั้น คือความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย ดังนั้น นอกจากปัจจัยสี่ที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมไว้ให้ลูกน้อย สิ่งสำคัญคือ การทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในชีวิต ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจด้วย พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักมั่นใจในตนเอง รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว โดยมีตัวพ่อแม่เองเป็นแบบอย่างให้

  2. นิ้วชี้: คำชี้แนะของแม่
นอกจากความมั่นคงแล้ว ครอบครัวหรือพ่อแม่ควรจะเป็นแหล่งชี้แนะสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญให้กับเด็กด้วย เมื่อลูกหลงผิดหรือเริ่มมีวี่แววที่จะทำสิ่งไม่เหมาะสม คำแนะนำที่ดีของพ่อแม่ก็อาจเปรียบเสมือนนิ้วชี้ คอยชี้นำหรือแนะนำลูกไปในทางที่ถูกที่ควร ควรตระหนักไว้ด้วยว่า สิ่งสำคัญในการสอนลูกเมื่อเขาหลงผิดนั้น คือคำชี้แนะที่เป็นเหตุเป็นผล พ่อแม่ไม่ควรดุด่าลูกอย่างกราดเกรี้ยว เพราะนอกจากจะทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ตึงเครียดขึ้นแล้ว ยังพลอยทำให้ลูกซึมซับความก้าวร้าวไปด้วย

  3. นิ้วกลาง: ทางสายกลาง
นิ้วกลางอาจเปรียบเสมือนคำสั่งสอนของแม่ในเรื่องทางสายกลาง ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นทั้งสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและพอเพียง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง พ่อแม่อาจนำหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้กับคำสอนต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ในโลกปัจจุบันที่กำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิวัตถุนิยมหรือ materialism พ่อแม่ควรสอนให้ลูกยึดหลังพอเพียงทางเศรษฐกิจ โดยสอนลูกให้เป็นคนรู้จักระงับกิเลส ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ก็อย่าให้ตระหนี่จนเกินไปด้วย

  4. นิ้วนาง: ความรัก ความเมตตา
นิ้วนางนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของความรัก การสอนให้ลูกรู้จักรักและเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับเป็นอีกคำสอนหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะความรักทำให้เกิดความเมตตา ทำให้จิตใจไม่แข็งกระด้างและรู้จักเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น ตามหลักธรรมของศาสนาคริสต์เองก็ยังถือว่าความรักของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหนึ่งในคำสอนที่สำคัญที่สุด

  5. นิ้วก้อย: การประนีประนอม
นิ้วก้อยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการประนีประนอมและการให้อภัย หากลูกน้อยของคุณกำลังโกรธขึ้งผู้ใด ลองสอนให้เขาเป็นฝ่ายรู้จักยื่นนิ้วก้อยเล็ก ๆ ออกมาคืนดีกับผู้อื่นก่อน การกระทำในเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดหรือทัศนคติของเด็ก เป็นการช่วยปลูกฝังฐานความคิดเรื่องการให้อภัยและการประนีประนอมให้ลูกน้อยได้อย่างดีเลยทีเดียวพันธุ์มะม่วงชนิดกิ่งทาบ ปี 2559 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี พร้อมผู้ปกครอง  และส่วนราชการฯ เข้ามาศึกษาองค์ความรู้จากสวนลุงสงวน  จังหวัดปราจีนบุรี