การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

การส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ลูกค้าได้รับ

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเราพันธุ์ขนุน จำปา กรอบ

พันธุ์ขนุน  จำปา  กรอบ

ขนุน  จำปา  กรอบ

พันธุ์ส้มเขียวหวานบางมด / รสชาติเป็นหนึ่ง ผลดก เนื้อหวาน น้ำดี


พันธุ์มะกรูด


แผนที่ "พาท่านมาหาเรา....

แผนที่  "พาท่านมาหาเรา....
การให้คือความสุข การได้แบ่งปันความรู้ในหลายสิ่งที่คนยังไม่รู้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก The happiness To share the knowledge of many things that people do not know. Even a little thing. I pride myself very much.

อยากรู้มาหาเราที่นี่ !!!

อยากรู้มาหาเราที่นี่  !!!

26.4.58

การปลูกมะม่วงในการการขยายพันธุ์

               การปลูกมะม่วงในปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาให้สภาพต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากแมลงศัตรูโรคมะม่วง  โรคและแมลงที่เป็นศัตรูของมะม่วง  อาทิ  หนอนชอนใบ  หนอนเจาะกิ่งและลำต้นและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือโรคแคงเกอร์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เกษตรกรสิ้นเปลืองต้นทุนการผลิตมะม่วงแทบทั้งสิ้น  แต่ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะดูแลรักษาได้โดยการฉีดพ่นป้องกันและกำจัดทางใบหากพบอาการ  แต่โรคที่สำคัญและอาจจะแก้ไขไม่ทันหรือไม่รู้วิธีการแก้ไขอย่างถูกวิธีนั่นคือ โรครากเน่าโคนเน่าในมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา  ซึ่งปัญหาดังกล่าว  เมื่อพบก็ปรากฏว่ามะม่วงมักจะเหี่ยวแห้งตายโดยแก้ไขไม่ทัน  หรือหากแก้ไขทัน  กว่ามะม่วงจะฟื้นก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน


              จากปัญหารากเน่าโคนเน่าในมะม่วงเข้าทำลายทำให้มะม่วงที่ปลูกมีอายุไม่ยืน  อายุมะม่วงโดยเฉลี่ยที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้ประมาณ  40 – 50  ปี  ก็พบปัญหามะม่วงหยุดการเจริญเติบโต  ไม่แตกใบอ่อน  ใบเล็กเหลือง  เนื่องจากขาดธาตุอาหาร  ซึ่งอาการต้นตายในที่สุด  ที่พบปัญหานี้ก็จะปลูกมะม่วงต้นใหม่เข้าไปแทนที่ต้นเดิมที่ตายไป
               ดังนั้น  โดยทั่วไปมะม่วงจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ  50  ปี  ซึ่งมะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจ  สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว  และชุมชนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น